Normes presentació pòsters i comunicacions

Informació general

 La data límit per a la recepció del resum és el dia 31 de gener

Envieu el resum (abstrac) del vostre treball (comunicació o pòster) a través del formulari que trobareu en el següent enllaç:

Formulari per presentar els resums (abstracts) dels pòsters i comunicacions orals

 

Format del resum

TÍTOL  màxim 15 paraules sense abreviacions

AUTORS s’escriurà la inicial del nom seguit dels 2 cognoms de cada autor (ex: C. Puig Puig, M. T. Fàbregues Curto, …). L’autor principal en negreta. Màxim 6 autors

CENTRE DE TREBALL   fa referència al centre on treballeu o treballaveu quan vau fer el resum

TEXT DE L’ABSTRACT  els apartats de l’abstract dependran del tipus de treball que es presenti:

  • Articles de revisió de la literatura i actualització (revisions narratives, integradores, scoping rewiew). L’estructura serà: introducció, mètode, resultats, discussió,  recomanacions, bibliografia i de 3 a 5 paraules clau (fent servir descriptors Mesh / DECS). S’admetran fins a un màxim de 2 taules i / o figures, i 15 referències bibliogràfiques.
  • Cas clínic: introducció del cas clínic (ha de quedar clar què aporta el cas clínic, és a dir la justificació del treball), descripció del cas (inclourà breument la recollida de dades, les proves diagnòstiques realitzades, el diagnòstic, tractament, evolució.. en l’àmbit d’infermeria es recomana identificar els diagnòstics d’infermeria , problemes de col·laboració, segons la taxonomia de la NANDA, emprant alguna forma sistemàtica de valoració: necessitats, patrons funcionals, etc., planificació i execució de les cures (segons les taxonomies NOC i NIC)

  L’últim apartat del Cas clinic és la discussió / implicacions per a la pràctica clínica.

  • Treball original amb metodologia quantitativa: introducció, mètodes, resultats, discussió,  conclusions i bibliografia
  • Treball original amb metodologia qualitativa: introducció, objectius, mètodes, resultats, conclusions i bibliografia

Format del treball

En el formulari per enviar el resum (abstrac) podeu indicar si preferiu presentar-lo com a pòster o com a comunicació oral però serà el Comitè Científic de les Jornades qui decidirà definitivament si s’accepta el treball i la forma de presentació.

Els treballs presentats quedaran al fons bibliogràfic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.

COMUNICACIÓ ORAL tindreu 8 minuts per fer l’exposició. El dia de la presentació tindreu que dur el powerpoint en un pen USB

PÒSTER ELECTRÒNIC el póster ha de fer 36 cm d’alçada per 60 cm d’amplada (aquí podeu descarregar la plantilla ). Recordeu que cada tipus de treball requereix d’una estructura pròpia

El fons del pòster ha de ser blanc, i els colors del títol i subtítols han de ser els mateixos que  es mostren a la plantilla.

Un cop fet i revisat envieu-lo en format *.pdf a la Secretaria Tècnica de les Jornades a través del seguent formulari (enllaç), abans del 15 de febrer. Quan accediu a l’enllaç, el formulari us demanarà un nom  d’usuari de gmail (no cal que sigui el vostre) per tal de comprovar que l’arxiu que envieu no contè cap virus.

No s’acceptarà cap pòster que no s’hagi enviat a través de l’enllaç

No cal imprimir el pòster. Durant les Jornades hi ha habiliatada una sala amb ordinadors amb una carpeta que contè tots els posters que ha acceptat el Comitè científic

 

Premis

Els premis atorgats són els següents:

Premi a la millor comunicació oral: 300 €

Premi al millor pòster: 300 €.

És imprescindible que l’autor del treball premiat el reculli en l’acte d’entrega que se celebrarà durant la Cloenda de les Jornades

Els premis es poden declarar deserts. En aquest cas, l’import no s’acumularà per a edicions successives.