Normes presentació pòsters i comunicacions

Informació general

Termini per presentar els resums fins al 7 de febrer de 2021 Envieu el resum (abstrac) del vostre treball (comunicació o pòster) a través del formulari que trobareu en el següent enllaç: Formulari per presentar els resums (abstracts) dels pòsters i comunicacions orals  

Autors

Les comunicacions i els pòsters que es presentin durant les jornades tindran un màxim de 6 autors. És imprescindible que l’autor principal estigui inscrit a les jornades, en cas de no estar-ho, el treball es podrà presentar igualment, però no podrà optar a cap premi i no s’expedirà cap classe de certificat. 

Format del resum

TÍTOL  màxim 15 paraules sense abreviacions AUTORS s’escriurà la inicial del nom seguit dels 2 cognoms de cada autor (ex: C. Puig Puig, M. T. Fàbregues Curto…,). L’autor principal en negreta. Màxim 6 autors CENTRE DE TREBALL   fa referència al centre on treballeu o treballaveu quan vau fer el resum TEXT DE L’ABSTRACT  els apartats de l’abstract dependran del tipus de treball que es presenti:

  • Articles de revisió de la literatura i actualització (revisions narratives, integradores, scoping rewiew). L’estructura serà: introducció, mètode, resultats, discussió,  recomanacions, bibliografia i de 3 a 5 paraules clau (fent servir descriptors Mesh / DECS). S’admetran fins a un màxim de 2 taules i / o figures, i 15 referències bibliogràfiques.
  • Cas clínic: introducció del cas clínic (ha de quedar clar què aporta el cas clínic, és a dir la justificació del treball), descripció del cas (inclourà breument la recollida de dades, les proves diagnòstiques realitzades, el diagnòstic, tractament, evolució.. en l’àmbit d’infermeria es recomana identificar els diagnòstics d’infermeria , problemes de col·laboració, segons la taxonomia de la NANDA, emprant alguna forma sistemàtica de valoració: necessitats, patrons funcionals, etc., planificació i execució de les cures (segons les taxonomies NOC i NIC)

  L’últim apartat del Cas clínic és la discussió / implicacions per a la pràctica clínica.

  • Treball original amb metodologia quantitativa: introducció, mètodes, resultats, discussió,  conclusions i bibliografia
  • Treball original amb metodologia qualitativa: introducció, objectius, mètodes, resultats, conclusions i bibliografia

Format del treball En el formulari per enviar el resum (abstrac) podeu indicar si preferiu presentar-lo com a pòster o com a comunicació oral però serà el Comitè Científic de les Jornades qui decidirà definitivament si s’accepta el treball i la forma de presentació. Els treballs presentats quedaran al fons bibliogràfic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.

COMUNICACIÓ ORAL tindreu 8 minuts per fer l’exposició. El dia de la presentació tindreu que dur el powerpoint en un pen USB (aquí podeu descarregar la plantilla).

PÒSTER ELECTRÒNIC el póster ha de fer 36 cm d’alçada per 60 cm d’amplada (aquí podeu descarregar la plantilla ).

Recordeu que cada tipus de treball requereix una estructura pròpia El fons del pòster ha de ser blanc, i els colors del títol i subtítols han de ser els mateixos que  es mostren a la plantilla. Un cop fet i revisat envieu-lo en format *.pdf a través del seguent formulari (enllaç), un dia abans de l’inici de les jornades. Quan accediu a l’enllaç, heu d’iniciar sessió amb un compte de Google, no cal que sigui el vostre. Es tracta d’una mesura de protecció enfront els virus informàtics.

No s’acceptarà cap pòster que no s’hagi enviat a través de l’enllaç

No cal imprimir el pòster.

Durant les Jornades hi ha habilitada una sala amb ordinadors amb una carpeta que conté tots els pòsters que ha acceptat el Comitè científic  

Premis

Els premis atorgats són els següents:

Premi a la millor comunicació oral: 300 €

Premi al millor pòster: 300 €.

És imprescindible que l’autor del treball premiat el reculli en l’acte d’entrega que se celebrarà durant la Cloenda de les Jornades

Els premis es poden declarar deserts. En aquest cas, l’import no s’acumularà per a edicions successives.