Normes presentació pòsters i comunicacions

Informació general

La web de les Jornades Mèdiques i de la Salut informa del termini per presentar els resums.

No s’acceptaran treballs fora del termini esmentat.

Envieu el resum del vostre treball (comunicació o pòster) a través del formulari del següent enllaç.

Formulari per presentar els resums dels pòsters i comunicacions orals  

Format del resum

Títol: màxim 15 paraules sense abreviacions 

Autors màxim 6 autors. De cada autor s’escriurà la inicial del nom seguit dels 2 cognoms. Per exemple: C. Puig Garcia, M. T. Fàbregues Curto… L’autor principal en negreta. És imprescindible que l’autor principal estigui inscrit a les jornades, en cas de no estar-ho, el treball es podrà presentar igualment, però no podrà optar a cap premi i no s’expedirà cap classe de certificat. 

Centre de treball   fa referència al centre on treballeu o treballàveu quan vau fer el resum 

Text del resum màxim 500 paraules.

Els apartats del text resum depenen del tipus de treball que es presenti:

  • Articles de revisió de la literatura i actualització (revisions narratives, integradores, scoping rewiew). L’estructura serà: introducció, mètode, resultats, discussió,  recomanacions, bibliografia i de 3 a 5 paraules clau (fent servir descriptors Mesh / DECS). S’admetran fins a un màxim de 2 taules o figures i 15 referències bibliogràfiques.
  • Cas clínic: introducció del cas clínic (ha de quedar clar què aporta el cas clínic, és a dir la justificació del treball), descripció del cas (inclourà breument la recollida de dades, les proves diagnòstiques realitzades, el diagnòstic, tractament, evolució… en l’àmbit d’infermeria es recomana identificar els diagnòstics d’infermeria, problemes de col·laboració, segons la taxonomia de la NANDA, emprant alguna forma sistemàtica de valoració: necessitats, patrons funcionals, etc., planificació i execució de les cures (segons les taxonomies NOC i NIC) L’últim apartat del Cas clínic és la discussió / implicacions per a la pràctica clínica.
  • Treball original amb metodologia quantitativa: introducció, mètodes, resultats, discussió, conclusions i bibliografia
  • Treball original amb metodologia qualitativa: introducció, objectius, mètodes, resultats, conclusions i bibliografia
Format del treball

En el formulari per enviar el resum (abstrac) podeu indicar si preferiu presentar-lo com a pòster o com a comunicació oral, però serà el Comitè Científic de les Jornades qui decidirà definitivament si s’accepta el treball i la forma de presentació. Un cop acceptat rebreu la referencia del resum. Aquesta referencia l’haureu d’usar en enviar el pòster.

Els treballs presentats quedaran al fons bibliogràfic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.

COMUNICACIÓ ORAL tindreu 8 minuts per fer l’exposició. El dia de la presentació haureu de dur el PowerPoint en un pen USB (aquí podeu descarregar la plantilla).

PÒSTER ELECTRÒNIC el pòster ha de fer 36 cm d’alçada per 60 cm d’amplada (aquí podeu descarregar la plantilla).

Recordeu que cada tipus de treball requereix una estructura pròpia El fons del pòster ha de ser blanc, i els colors del títol i subtítols han de ser els mateixos que es mostren a la plantilla. Un cop fet i revisat envieu-lo en format *.pdf a través del següent formulari (enllaç)

Quan accediu a formulari (enllaç), heu d’iniciar sessió amb un compte de Google, no cal que sigui el vostre. Es tracta d’una mesura de protecció enfront dels virus informàtics.

No s’acceptarà cap pòster que no s’hagi enviat a través del següent enllaç

El formulari per enviar els pòsters es tanca un dia abans de l’inici de les jornades.

No cal imprimir el pòster.

Durant les Jornades hi ha habilitada una sala amb ordinadors amb una carpeta que conté tots els pòsters que ha acceptat el Comitè científic.  

Premis

Els premis i els imports totals que s’atorguen són els següents

  • Premi a la millor comunicació oral: 300 €
  • Premi al millor pòster: 300 €
  • Premi al millor pòster sobre un cas clínic: 150 €

És necessari que el guanyador reculli el seu premi durant l’acte de lliurament de la Cloenda de les Jornades

Si el premi es declara desert, l’import no s’acumularà per a edicions futures.