Ajuts per organitzar congressos, cursos i jornades

Criteris per a la concessió d’ajuts per a l’organització de congressos, cursos i jornades

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre, en la seva tasca de difondre coneixements de la salut entre els professionals i la població en general, col·labora amb altres entitats en el finançament d’activitats formatives d’índole sanitària. 

 

Aquests ajuts són sol·licitats amb una freqüència cada vegada més gran, de tal manera que cal fixar-hi uns criteris de concessió d’ajuts per tal de garantir l’ús eficient i correcte dels mitjans econòmics de l’entitat. Per tal de fixar aquests criteris, la Junta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre ha acordat aquests criteris en la reunió del dia 19 de setembre de 2017. 

 

 1. La concessió de qualsevol ajut estarà limitat a la disponibilitat pressupostària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre 
 2. Qualsevol ajut que es doni ha d’estar aprovat per la Junta de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre de forma expressa. 
 3. Només es donaran ajuts econòmics per a aquelles activitats relacionades en la formació de les ciències mèdiques i de la salut que siguin coherents amb els objectius de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre. No és un objectiu de l'Acadèmia finançar els cursos interns que les empreses organitzen per als seus treballadors.
 4. Les activitats subvencionades han d’estar organitzades, almenys de forma parcial, per socis o sòcies de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre, que han de formar part del comitè organitzador. La Junta valorarà positivament que l'activitat compti amb l'aval o el suport d'alguna de les societats científiques que formen part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
 5. En cas que la inscripció a l’activitat no sigui gratuïta, els socis i sòcies de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre han de tenir un descompte d’almenys el 20% del cost de la inscripció i que, com a mínim, sigui de 10 €. 
 6. L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre només participarà en el finançament d’activitats externes mitjançant el pagament d’honoraris de docents. No ajudarà a altres despeses, com desplaçaments, manutencions, càterings diversos, publicitat o difusió de l’activitat. 
 7. El pagament d’honoraris de docents el farà directament l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre al docent. Els criteris econòmics seran els mateixos que els utilitzats per als honoraris dels docents del Curs de Ciències Mèdiques i de la Salut de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre de l’any en curs. 
 8. En la publicitat de l’activitat subvencionada ha de quedar clarament palès que en l’activitat ha col·laborat l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre i h i ha d’incloure el logo de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre. 
 9. La sol·licitud d'ajut s’ha de fer arribar per mail (secretaria@academiaebre.cat) a la Junta de  l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre, i ha d’incloure com a mínim els següents punts:
  1. Programa provisional o definitiu de l’activitat on consti clarament el lloc i data de celebració.
  2. Nom del o la ponent i titol de la conferència per la qual es demana l’ajut econòmic.
  3. Membre o membres del Comitè organitzador que son socis o sòcies de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre. 
  4. En cas que la inscripció no sigui gratuïta, indicar el seu import

 

Tortosa, 19 de setembre de 2017 

Informació actualitzada el 18 de maig de 2021