Objectiu
Per tal de fomentar la investigació en les Ciències de la Salut, l’Acadèmia  Terres de l’Ebre, premiarà el millor treball inèdit sobre qualsevol aspecte de les Ciències de la Salut que es presenti a les  Jornades Mèdiques de les Terres de l’Ebre.
Dotació:  2.000 euros donats per la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. El premi es pot declarar desert; llavors, l’import no s’acumularà per a edicions successives.
Es poden donar accèssits, que no es premiaran econòmicament en primera instància. En cas que el treball es publiqui, sense cap modificació posterior, abans de les jornades següents, en una revista indexada, es premiarà amb 500€, donats per la Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Termini de presentació: 02 de febrer de l’any en curs
Bases
Els treballs tindran un màxim de 6 autors. És imprescindible que l’autor principal estigui inscrit a les jornades i sigui soci de la Filial a les Terres de l’Ebre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
L’extensió màxima del treball serà de 10 fulls (taules i gràfics a banda) i ha d’estar redactat en llengua catalana. Els fulls han d’estar numerats; en el primer d’ells cal especificar amb aquest ordre títol de l’original, nom i cognoms dels autors i nom del centre de treball, població, telèfon i adreça electrònica.
Els treballs d’investigació presentats hauran de tenir l’estructura interna següent: resum, introducció, material i mètode, resultats, discussió i bibliografia.
El resum del contingut del treball no ha de ser superior a 250 paraules.
La bibliografia es disposarà per ordre d’aparició al text, amb la numeració correlativa corresponent. Les cites s’han d’ajustar a les recomanacions de Vancouver.
Les fotografies, dibuixos, gràfiques i taules han d’anar numerades i en fulls a banda.
El treball s’ha d’enviar en format pdf per mail a la secretaria tècnica de les jornades
El jurat serà la Junta Directiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Durant la celebració de les Jornades Mèdiques i de la Salut, s’hauran d’exposar oralment els treballs candidats al premi. El primer signant i el presentador de la comunicació (en cas de ser dues persones diferents) han d’estar inscrits a les Jornades.
El guardó es lliurarà a l’Acte de cloenda de les Jornades Mèdiques de les Terres de l’Ebre.
És imprescindible que l’autor o autors del treball premiat recullin el guardó en l’acte d’entrega.