Premi al millor Treball de recerca de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau superior en l’àmbit sanitari

Premi al millor Treball de recerca de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau superior en l’àmbit sanitari Terres de l’Ebre
PARTICIPANTS
Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de les Terres de l’Ebre
REQUISITS TÈCNICS DELS TREBALLS
Els treballs d’investigació han de reunir els següents requisits:  
 • Haver sigut avaluats i qualificats pel centre educatiu
 • Els treballs es poden presentar en qualsevol llengua curricular. Els treballs presentats en anglès, francès, alemany o italià, caldrà adjuntar una síntesi traduïda al català o al castellà.  Extensió màxima de 50 pàgines, annexos exclosos, en el cas de treballs de Batxillerat i 100 pàgines, annexos exclosos, en els de Cicles Formatius de Grau Superior. En aquest darrer cas, en el supòsit que els treballs presentats s’hagin realitzat en algun altre suport material (maqueta, simulació pràctica, experiència real o model a escala), aquesta es podrà aportar com a complement de la presentació del treball.  
 • Els participants han de presentar:   
  • Una còpia digital del treball en format WORD o PDF, si hi ha arxius de vídeo, en format *.avi (extensió màxima total 300MB)  identificat amb el títol del treball (ex: ANORÈXIA AL BATXILLERAT)
  • Un resum del treball d’un màxim de 400 paraules, en format PDF  o WORD El format del resum ha de ser el següent: Introducció, objectius, Material i Mètodes, Resultats, Conclusions
 • No podran concursar treballs que hagin estat premiats a altres certàmens
 • En cap dels fitxers, per tal de preservar l’anonimat del seu autor, no hi podrà figurar cap referència que identifiqui l’alumne, professors o centre on estan matriculats.
 • El treball quedarà com a fons bibliogràfic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
Termini de presentació: 02 de febrer de l’any en curs
La web de les Jornades Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre informa del termini per fer arribar els treballs.
 • L’acceptació es confirmarà per correu electrònic a l’adreça electrònica indicada per l’autor.
 • Envieu la comunicació per e-mail a la Secretaria Tècnica de la següent manera:
  • Adreça de la Secretaria Tècnica: secretaria@academiaebre.cat
  • Assumpte: Comunicació àmbit educatiu
  • Adjunteu EL TREBALL ORIGINAL I EL RESUM en format Microsoft Word o Adobe pdf identificat amb el títol del treball (ex: ANORÈXIA AL BATXILLERAT)
El comitè organitzador seleccionarà 5 treballs, que es presentaran oralment durant les Jornades Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre, que se celebren cada any a finals de febrer. Entre aquests 5 treballs es decidirà el guanyador.
La presentació (presencial o telemàtica) per part de l’autor és imprescindible per a optar al premi.
El temps de presentació és de 8 minuts.
PREMIS
Donat per la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. El premi es pot declarar desert.
Premi al millor Treball de recerca de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau superior en l’àmbit sanitari Terres de l’Ebre
300 € per al centre educatiu.
300 € per a l’estudiant.
El lliurament del premi es farà en l’acte de cloenda de les Jornades.
La Filial de Tortosa de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears es reserva el dret de publicar el treball premiat a la seva pàgina web, sempre esmentant el nom de l’autor i el centre educatiu que han presentat el treball.
JURAT
Format per membres del Comitè Científic de les Jornades Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre. La decisió del Jurat és inapel·lable.
Secretaria de les Jornades Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre: Seu a Tortosa del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Passeig de l’Ebre, 24 43500 Tortosa Telèfon: 977 500 393 Fax: 977 500 978 e-mail: secretaria@academiaebre.cat