Normes per a la confecció i presentació dels resums de les comunicacions (comunicacions orals i pòsters)

INFORMACIÓ GENERAL
La data límit per a la recepció del resum és el dia 31 de gener de l’any en curs.
Envieu la comunicació per e-mail a la Secretaria Tècnica de la següent manera:
Adreça de la Secretaria Tècnica: f_tortosa@academia.cat
Assumpte: comunicació
Adjuntar arxiu en format microsoft word identificat amb el títol de la comunicació més la preferència de presentació (oral o pòster) (ex: melanoma maligne_pòster; dermatitis de contacte_oral))
Haureu d’indicar si el treball es presenta a premi.
El comitè organitzador decidirà la forma de presentació de la comunicació (oral o pòster) d’acord a la valoració que n’efectuï, independentment de la preferència de l’autor.
L’acceptació o no, i la forma de presentació (oral o pòster) de la comunicació, es confirmarà per correu electrònic a l’adreça indicada pels autors.
1.5 El primer autor signant i el presentador de la comunicació (en cas de ser dues persones diferents) han d’estar inscrits a les Jornades.
1.6 S’acceptaran com a màxim 4 comunicacions/pósters com a primer signant.
INSTRUCCIONS PER A LA CONFECCIÓ DEL RESUM
La comunicació ha d’estar redactada en llengua catalana.
El resum s’ha d’escriure amb lletra Arial 12 cpi i a espai simple. L’extensió màxima és un full de DIN A4 amb 2,5 cm de marge als quatre costats. En el resum es poden incloure taules i figures, sempre que aquestes presentin una bona qualitat òptica (Arial 12).
Si utilitzeu abreviacions, la primera vegada que apareguin al text han d’estar acompanyades pel seu significat complet. Eviteu mencionar les marques comercials.
FORMAT DEL RESUM:
Línea 1a: TÍTOL del resum: es farà en majúscules i sense abreviacions
Línea 2a: AUTORS: s’escriurà la inicial del nom seguit dels 2 cognoms de cada autor (ex: C. Puig Puig, M. T. Fàbregues Curto, …) separats entre sí amb una coma, en un nombre mai superior a sis autors, ometent altres vocables com Dr/a., Sr/a., etc. Entre els autors, s’ha de subratllar el nom del qui farà la presentació de la comunicació.
Línea 3a: CENTRE DE TREBALL, indicant a continuació l’e-mail de la persona de contacte per avisar de l’acceptació de la comunicació.
Línea 4a i següents: s’han d’incloure els següents apartats:
-INTRODUCCIÓ
-OBJECTIUS
-MATERIAL I MÈTODES
-RESULTATS
-CONCLUSIONS
PRESENTACIÓ COMUNICACIÓ ORAL: El temps de presentació és de 8 minuts.
ELS PÒSTERS: Enviar per correu electrònic a la Secretaria Tècnica, en format Power Point, mida 120 cm d’alçada per 90 cm d’ample, abans del 15 de febrer de l’any en curs. NO S’HA DE PORTAR EL PÒSTER EN MÀ ELS DIES DE LES JORNADES (no s’han d’imprimir!).
PREMIS
Donats per la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Els premis atorgats són els següents:
Premi a la millor comunicació oral: 300 €
Premi al millor pòster: 300 €.
És imprescindible que l’autor del treball premiat el reculli en l’acte d’entrega que se celebrarà durant les Jornades
Els premis es poden declarar deserts. En aquest cas, l’import no s’acumularà per a edicions successives.