Normes per a la confecció i presentació dels resums de les comunicacions (comunicacions orals i pòsters)

Informació general

La data límit per a la recepció del resum és el dia 31 de gener

Envieu el resum (abstrac) del vostre treball (comunicació o pòster) a través del formulari que trobareu en el següent enllaç: 

http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1242

No s'acceptara cap resum que no s'hagi enviat pel formulari. 

En el formulari per enviar el resum (abstrac) podeu indicar si preferiu presentar-lo com a pòster o com a comunicació oral però serà el Comitè Científic de les Jornades qui decidirà definitivament la forma de presentació.

La setmana següent al tancament del termini de presentació de resums, el Comité Científic comunicarà per mail a l'autor prinicipal del treball si accepta el treball i la forma de presentació (comunicació oral o pòster)

El primer autor signant i el presentador de la comunicació (en cas de ser dues persones diferents) han d’estar inscrits a les Jornades.

S’acceptaran com a màxim 4 comunicacions/pósters com a primer signant.

 

Instruccions per a la confecció del resum

La comunicació ha d’estar redactada en llengua catalana.

El resum tindrà una extensió màxima de 500 paraules

Si utilitzeu abreviacions, la primera vegada que apareguin al text han d’estar acompanyades pel seu significat complet. Eviteu mencionar les marques comercials.

Els tipus de treball que podeu presentar son:

  1. Articles de revisió de la literatura i actualització (revisions narratives, integradores, scoping rewiew)
  2. Cas clínic
  3. Treball original amb metodologia quantitativa
  4. Treball original amb metodolotia qualitativa
Format del resum TÍTOL màxim 15 paraules sense abreviacions AUTORS s’escriurà la inicial del nom seguit dels 2 cognoms de cada autor (ex: C. Puig Puig, M. T. Fàbregues Curto, …). L’autor principal en negreta. Màxim 6 autors CENTRE DE TREBALL fa referència al centre on treballeu o treballaveu quan vau fer el resum TEXT DE L’ABSTRACT els apartats de l’abstract dependran del tipus de treball que es presenti: Articles de revisió de la literatura i actualització (revisions narratives, integradores, scoping rewiew). L’estructura serà: introducció, mètode, resultats, discussió, recomanacions, bibliografia i de 3 a 5 paraules clau (fent servir descriptors Mesh / DECS). S’admetran fins a un màxim de 2 taules i / o figures, i 15 referències bibliogràfiques. Cas clínic: introducció del cas clínic (ha de quedar clar què aporta el cas clínic, és a dir la justificació del treball), descripció del cas (inclourà breument la recollida de dades, les proves diagnòstiques realitzades, el diagnòstic, tractament, evolució.. en l’àmbit d’infermeria es recomana identificar els diagnòstics d’infermeria , problemes de col·laboració, segons la taxonomia de la NANDA, emprant alguna forma sistemàtica de valoració: necessitats, patrons funcionals, etc., planificació i execució de les cures (segons les taxonomies NOC i NIC) L’últim apartat del Cas clinic és la discussió / implicacions per a la pràctica clínica. Treball original amb metodologia quantitativa: introducció, mètodes, resultats, discussió, conclusions i bibliografia Treball original amb metodologia qualitativa: introducció, objectius, mètodes, resultats, conclusions i bibliografia